TLUMOČENÍSimultánní (konferenční) tlumočení je to, pod čím si většina lidí představí tlumočnické služby. Simultánní metoda tlumočení se typicky používá, když se osoba,která potřebuje služby tlumočníka, přímo neúčastní komunikace. Říká se mu simultánní tlumočení, protože tlumočník nečeká na to, až mluvčí skončí, než začne překládat do druhého (cílového) jazyka, ale místo toho tlumočí simultánně, typicky několik slov pozadu za mluvčím. Simultánní tlumočení na konferencích and schůzkách vyžaduje velmi zkušené profesionální lingvisty. Všichni simultánní tlumočníci musí mít velkou míru specializace.
Simultánní tlumočení vyžaduje speciální tlumočnické vybavení, které umožňuje tlumočníkovi slyšet mluvčího přímo přes sluchátka. Z kabiny pak simultánní tlumočníci ihned překládají do cílového jazyka, což je obecenstvu zprostředkováno pomocí sluchátek, která posluchači obdrží. Simultánní tlumočníci pracují vždy po dvou v daném jazyce. Každý tým pracuje v tlumočnické kabince, která redukuje vnější rušivé zvuky, a střídají se po 20 až 30 minutách. Tato technika se používá, aby byla zachována co možná nejvyšší kvalita simultánního tlumočení. Tlumočení je činnost vyžadující pohotovost a rychlost. V porovnání s překladem má menší požadavky na přesnost, tlumočník nemusí nutně doslovně, ale musí zprostředkovat myšlenky či sdělení. Pro zajištění vysoké kvality je nanejvýš vhodné poskytnout tlumočníkovi nejméně 1 den předem patřičné informační materiály a podklady.

Finský velvyslanec u hejtmana JMK Konsekutivní tlumočení Běžně se používá konsekutivní tlumočení, když se osoba vyžadující služby tlumočníka přímo účastní konverzace, například při podávání svědectví. V takových případech tlumočník čeká, dokud osoba nedomluví, nebo dokud si je schopen informace souvisle zapamatovat, a pak překládá. Tlumočníci si obvykle dělají poznámky, aby si lépe pamatovali, ačkoli míra paměťových schopností a nutnost zapisovat si poznámky se velice liší mezi jednotlivými tlumočníky. Konsekutivní tlumočení je většinou obousměrné, tj. z jazyka A do jazyka B a obráceně. Tento druh tlumočení je velice flexibilní. Je efektivní pro malé skupiny, které vyžadují služby tlumočníka a proto je velice vhodné pro schůzky, semináře, technické prohlídky na místě a vyjednávání tam, kde je tlumočení nezbytné. V praxi vypadá konsekutivní tlumočení tak, že mluvčí řekne jednu nebo dvě věty a počká, zatímco tlumočník opakuje danou informaci v cílovém jazyce a tento proces se opakuje. Tento process je pomalejší a normálně zabere asi dvakrát více času než simultánní tlumočení.

Tisková konference Šeptané tlumočení je v podstatě stejné, jako simultánní tlumočení. Šeptané tlumočení vyžaduje stejné dovednosti, ale nevyužívá úplné vybavení jako simultánní tlumočení. Většinou se omezuje na 2-3 posluchače, pokud se nepoužívají přenosná zařízení a posluchači musí být blízko tlumočníka, aby ho dobře slyšeli. Podmínky musí být takové, aby tlumočník mohl dobře slyšet mluvčího, ačkoli on sám také mluví (buď sedí poblíž mluvčího, nebo ho poslouchá přes přenosný přijímač se sluchátky). Druhou možností je využití bezdrátové, tzv. průvodcovské či šeptací techniky, kdy tlumočník poslouchá mluvčího a tlumočí do bezdrátového mikrofonu, zatímco příjemci tlumočení sedí kdekoli v místnosti a tlumočení slyší ve sluchátkách. Toto tlumočení je optimální pouze na kratší akce, v případě trvání po více hodin je vhodné, aby se tlumočníci střídali.

Podmínky pro práci profesionálního tlumočníka

Před zadáním zakázky tlumočníkovi si ujasněte Vaše potřeby a podle toho - případně po konzultací se samotným tlumočníkem - si vyberte nejvhodnější způsob tlumočení a zajistěte tlumočníkovi patřičné podklady - umožněním důkladné přípravy výrazně zvýšíte kvalitu samotného tlumočení. Tlumočník by se měl předem seznámit s prostředím a důležitými okolnostmi daného jednání. Tlumočník musí mít zajištěn kvalitní poslech a přímý výhled na řečníka a promítací plochu (gesta a mimika usnadňují porozumění). Zároveň by pracovní prostředí mělo být ergonomicky přizpůsobeno a tlumočníkovi poskytnut přísun dostatečného množství tekutin. Pokud se k tomu smluvně nezavázal, může tlumočník odmítnout pracovat v nedůstojných podmínkách (abyste se vyhnuli případným potížím, předem specifikujte, kde bude tlumočení probíhat).
Profesionální tlumočník si je vědom toho, že musí být vhodně upraven a oblečen podle druhu práce, pro kterou byl sjednán. Pracuje podle běžných zvyklostí profese a práci vykonává podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pamatujte, že tlumočník může odmítnout provádět tlumočnické služby v nepřijatelném prostředí či podmínkách nedůstojných pro výkon jeho profese (nebylo-li předem dohodnuto jinak).

Etický kodex

Tlumočník považuje všechny informace, které během tlumočení získá, za přísně důvěrné. To znamená, že obsahu tlumočení nebude sdílet s třetími osobami mimo danou akci, ani jej nijak nevyužije pro vlastní obohacení.
Tlumočnické služby jsou předmětem autorského zákona. Zvukový záznam tlumočeného textu je předmětem autorských práv. V případě zájmu je nutné uzavřít s tlumočníkem samostatnou smlouvu o záznamu díla.

Podklady pro tlumočení

Tlumočník by měl mít k dispozici podklady ke tlumočení předem. Bez nich je logicky tlumočení méně kvalitní. Je proto především v zájmu zákazníka dodat tlumočníkovi včas všechny materiály, které mu umožní bezchybné tlumočení. Tlumočník musí mít dostatečný čas na přípravu a seznámení se s tématem tlumočení a prostor na konzultace před započetím tlumočení. Měl by mít možnost předem pročíst klíčové myšlenky sdělení, aby k nim mohl svým překladem směřovat a usnadnil tak posluchači jejich pochopení. Zvláště u vědeckých, filosofických, odborných (právních, technických, aj.) či politických projevů může být myšlenka komplikovaná nebo zdánlivě proti "zdravému" rozumu a tlumočník si ji může interpretovat zavádějícím způsobem a následně ji i chybně přeložit. Podkladové materiály mohou obsahovat obrázky a tabulky, které mnohdy vysvětlí více než dlouhý text. Ideální je, pokud máte připravenou sumarizaci textu, o kterém budete přednášet.
Velmi užitečný je seznam odborných termínů, které se budou v projevu vyskytovat. Předem je také vhodné připravit pro tlumočníka zvláště citáty, básně, narážky, vtipy, klíčová čísla, data, odkazy na historické souvislosti. Mějte na paměti, že některé pojmy z našeho kulturního prostředí nemají svůj obraz v jiných kulturách a jejich použití tak může být nevhodné, nesrozumitelné nebo vyžadující širší vysvětlení.

Tlumočnická technika

Tlumočnickou techniku představují především pultíky s mikrofony a sluchátky pro tlumočníky, umožňující poslouchat řečníka v sále nebo kolegy v ostatních kabinách na různých kanálech a hovořit do jednoho nebo více kanálů, a dále pak tzv. "staničky", čili malé přijímače se sluchátky, které obdrží posluchači. Tlumočník musí mít možnost individuální volby kanálu, který chce poslouchat a do něhož má hovořit, jakož i individuální regulaci hlasitosti a tzv. kašlátko, neboli tlačítko "mute", jímž může přerušit výstup zvuku do sálu. Tlumočnická technika je většinou umístěna v tlumočnické kabině, zatímco technika pro zvukaře, který ovládá zvuk v sále, je umístěna mimo ni.
Tlumočnická místnost (kabina)
Jedná se o samostatně stojící zvukotěsný prostor nebo dřevěnou zástěnu s velkým předním oknem, umístěné obvykle v zadní části sálu. Tlumočník musí mít z kabiny přímý výhled na řečníka (monitor jako náhrada přímého výhledu nestačí). Gesta a mimika tlumočníkovi usnadní porozumění. Zajistěte pravidelné větrání a dobré osvětlení tlumočnické místnosti. V kabinách pracují tlumočníci minimálně ve dvou. Pro každou jazykovou kombinaci musí být k dispozici samostatná kabina. (Kritéria pro tlumočnické kabiny jsou specifikována v normě ČSN ISO 2603 730503 - Kabiny pro simultánní tlumočení - Obecné charakteristiky a vybavení).

Pokud potřebujete další upřesnění, zkuste jej najít mezi
často kladenými dotazy, nebo se neváhejte zeptat.

Informace převzaty z webových stránek www.tlumoceni-preklady.cz a www.motylek.cz